เอกสารแนะนำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
        
              มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด และเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ซึ่งผู้ที่พบการทุจริตสามารถร้องเรียนเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือกล่องรับฟังความคิดเห็นได้สำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม      สามารถดูได้จากประกาศทั้ง 2 ฉบับ ข้างล่างนี้
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต พ.ศ.2548
ประกาศหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2548