คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดโดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการและประกาศเป็นแผน
  ระดับชาติ กำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวง กรม และ หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ดำเนินการตาม
  แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้สามารถบรรลุผลอย่างจริงจัง 3 เรื่อง คือ
      1. จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
      2. จัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยราชการใสสะอาด
      3. รายงานผลการดำเนินการเป็นรายปี (ภายใน 30 กันยายน)

  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้เป็น 2 ระดับ คือ
      1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานราชการใสสะอาด โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน
          และรองอธิการบดีของวิทยาเขตต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการ
      2. แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเรื่องราชการใสสะอาด ประกอบด้วย
               1. คณะทำงานกลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน
               2. คณะทำงานกลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม
               3. คณะทำงานกลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใส และประเมินความใสสะอาด
  และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ
      1. สร้างความใสสะอาดของระบบและวิธีการทำงาน
      2. สร้างความใสสะอาดด้านความพร้อมให้ตรวจสภาพการทำงาน
      3. สร้างความใสสะอาดของจิตสำนึกและวัฒนธรรมการทำงาน
      4. สร้างความใสสะอาดของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2557
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสร้างราชการใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อบังคับสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1)
ข้อบังคับสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต

ประกาศ หลักเกณฑ์การควบคุม ติดตามและกำกับดูแลการใช้อำนาจในการปฏิบัติราชการพ.ศ.2547 
มีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน แจ้งไปที่ ตู้ ป.ณ.181 ปณจ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ของคณะ/หน่วยงาน หรือ E-mail :chusak.l@psu.ac.th